Redovisning och bokföring

Bokföring kan ibland uppfattas som svårt och tråkigt. Men med rätt stöd blir bokföringen och rapporteringen ett viktigt och intressant verktyg för att följa upp verksamheten i företaget. På Add±Subtract strävar vi efter både hög teknisk kvalitet och hög informationskvalitet i bokföringen & redovisningen.

En hög teknisk kvalité uppnår vi genom att följa de fastställda rutinerna enligt Reko samt genom våra kompetenser inom lagar och regler såsom bokföringslagen, årsredovisningslagen, inkomstskattelagen, m.m. 

En hög informationskvalitet uppnår vi genom ett nära och långtgående samarbete med våra kunder. Vi utformar redovisningen utifrån kundens behov och önskemål för att leverera rapporter av hög kvalitet som är till nytta för beslutsfattandet.

Digital Footprint

Vi är måna om din tid och vill effektivisera ditt sätt att jobba och leverera redovisningsinformation till oss. Därför erbjuder vi ett digitalt arbetssätt för att lämna underlag till oss. Det blir enklare för dig att överblicka och följa företagets utveckling var du än befinner dig. Det blir mindre administration kring pappershantering och dessutom mer miljövänligt.

 

Startups

Vi är ett stöd till entreprenörer med startup- eller tillväxtföretag som behöver professionell hjälp med redovisning och rådgivning. Som ny företagare är det ofta svårt att själv ha koll på hur bokföring och olika skatter ska hanteras. Siktar du på snabb tillväxt är det bättre att låta oss ta hand om det och själv fokusera på din affärsidé.

Redovisningstjänster som vi tillhandahåller:

 

  • Bokföring, projektredovisning, fakturering, deklarationer, skattebetalningar.

  • Rapportering

  • Bokslut

  • Årsredovisning 

  • Inkomstdeklarationer 

ARK

En Auktoriserad Redovisningskonsult, ARK, har ett framåtblickande och proaktivt perspektiv på kundens företagande. Denne ser till att kvaliteten i redovisningen och den ekonomiska rapporteringen uppstår redan i det löpande arbetet, i stället för i efterhand via revision. Redovisningskonsulten gör den löpande redovisningen, deklarationer, bokslut och årsredovisningar och som deltar i ekonomisk planering och budgetarbete. Den fortlöpande kundkontakten under året medför också att den Auktoriserade Redovisningskonsulten är väl insatt i företagets verksamhet, och har därmed goda förutsättningar att vara en viktig rådgivare vid företagets beslut och utveckling av verksamheten.

Reko

Reko är normgivande för god sed vid utförandet av redovisningstjänster och en erkänd standard i branschen och näringslivet. Standarden har utvecklats gemensamt av branschorganisationerna Srf konsulterna och FAR. Standarden riktar sig till Auktoriserade Redovisningskonsulter och innehåller rutiner och riktlinjer för att redovisningen och de utförda tjänsterna ska få en hög kvalitet, till nytta för företag, näringsliv och samhälle.

Varför bokslutsrapport?

Bokslutsrapporten är ett kvitto och kvalitetsbevis på att redovisningen utförts i enlighet med Reko, även i mindre företag som väljer att inte använda revisor.  Den lagstadgade revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffades som bekant år 2010. I stället finns nu möjlighet att välja Bokslutsrapporten som kvalitetsbevis för företagets redovisning. Bokslutsrapporten har utarbetats av branschorganisationerna Srf konsulterna och FAR.

Enbart den som är Auktoriserad Redovisningskonsult som arbetar enligt kraven i Svensk standard för redovisningstjänster, Reko – samt har upprättat eller biträtt med att upprätta och sammanställa uppdragsgivarens ekonomiska rapporter och årsbokslut – kan avge en Bokslutsrapport. Det utfärdade dokumentet, Bokslutsrapporten, anger att den underliggande redovisningen är kontrollerad, avstämd och rimlighetsbedömd i enlighet med dessa kvalitetskrav.
Både Reko och Bokslutsrapporten följer den internationella standarden inom övriga EU-länder där det sedan länge finns en etablerad process av denna typ för kvalitetssäkring av redovisning och ekonomisk rapportering.

Det är viktigt att skapa förtroende för företagets ekonomiska redovisning hos myndigheter, banker och andra intressenter. Att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult som kan sköta företagets ekonomi, ge dig ekonomisk rådgivning och upprätta en Bokslutsrapport ökar marknadens förtroende för ditt företag. Bokslutsrapporten är en garanti och ett kvitto på att din redovisning håller god kvalitet. Många undersökningar från kreditinstituten visar att kreditvärdigheten är högst hos de företag som har Bokslutsrapport.

Bokslutsrapporten kan utfärdas för alla företagsformer, även för enskilda firmor och handelsbolag. Detta gör det möjligt att kvalitetssäkra verksamheter som startar i en annan form än aktiebolag. Från och med 1 juli 2011 kan man även kvalitetssäkra periodrapporter genom en särskild Periodbokslutsrapport.

Kontakta oss redan idag så får vi berätta vad vi kan hjälpa dig med!

KONTAKTA OSS