ADD & SUBTRACT HJÄLPER DIG MED

Revision och bokslutsrapport

För aktiebolag av en viss storlek finns lagstadgade krav på att ha en revisor. En revisor utför en oberoende kontroll av ett redan utfört arbete. Vid revisionen, oftast i samband med bokslut, granskar en auktoriserad revisor från Add & Subtract hur bolaget skött sin redovisning och upprättar sedan en revisionsberättelse.

Bokslutsrapporten är en alternativ kvalitetssäkring av redovisningen för mindre företag som väljer att inte använda revisor. Våra auktoriserade redovisningskonsulter utfärdar Bokslutsrapporten för alla företagsformer, även för enskilda firmor och handelsbolag. Bokslutsrapporten har utarbetats av branschorganisationerna Srf konsulterna och FAR.

Vad är en revisionsberättelse?

När en revisor har granskat ett företags bokslut och redovisning upprättas en revisionsberättelse. En revisionsberättelse är resultatet av granskningen och redogör om företaget har lämnat en verklighetstrogen bild av organisationens ekonomi i sin årsredovisning. I revisionsberättelsen ska ett utlåtande om årsredovisningen gjorts enligt lagar och regler finnas.

Vad ska en revisionsberättelse innehålla?

I revisionsberättelsen ska ett utlåtande om årsredovisningen gjorts enligt lagar och regler finnas. Ett flertal rekommendationer ska också göras av revisorn. Rekommendation till om en styrelse ska beviljas ansvarsfrihet för revisionens tidsomfattning, om resultat- och balasräkning ska fastställas av stämman och om förslag till resultatdisposition ska godkännas ska alla inkluderas i revisionsberättelsen. Eventuella anmärkningar kring skatter och avgifter eller fel som medför skadeståndsskyldighet ska också anmärkas.

Av revisionsberättelsen ska det också framgå tydligt vilken räkenskapsperiod som åsyftas, på vilket sätt revisorn har skrivit dokumentet och om det saknas underlag för att göra ett uttalande. Det är också viktigt att datum för avslutad revision och organisationsnummer/personnummer för bolaget som revisionen gäller framgår. Eftersom en revisionsberättelse är offentlig, ska också övriga upplysningar som revisorerna vill att aktieägare eller allmänheten ska vara medvetna om inkluderas i dokumentet. Slutligen måste också dokumentet signeras av ansvariga revisorer.

Maila oss

Revisor eller inte?

Bokslutsrapport – för dig som inte vill använda revisor

Den lagstadgade revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffades som bekant år 2010. I stället finns nu möjlighet att välja Bokslutsrapporten som kvalitetsbevis för företagets redovisning. Bokslutsrapporten följer den internationella standarden inom övriga EU-länder där det sedan länge finns en etablerad process av denna typ för kvalitetssäkring av redovisning och ekonomisk rapportering.

Bokslutsrapporten kan utfärdas för alla företagsformer, även för enskild firma och handelsbolag. Detta gör det möjligt att kvalitetssäkra verksamheter som startar i en annan form än aktiebolag. Från och med 1 juli 2011 kan man även kvalitetssäkra periodrapporter genom en särskild Periodbokslutsrapport.

Det är viktigt att skapa förtroende för företagets ekonomiska redovisning hos myndigheter, banker och andra intressenter. Att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult som kan sköta företagets ekonomi, ge dig ekonomisk rådgivning och upprätta en Bokslutsrapport ökar marknadens förtroende för ditt företag. Bokslutsrapporten är en garanti och ett kvitto på att din redovisning håller god kvalitet. Många undersökningar från kreditinstituten visar att kreditvärdigheten är högst hos de företag som har Bokslutsrapport.

ADD & subtract erbjuder mer än bara redovisning

Skatteplanering

Skattesystemet förändras ständigt. Add&Subtract erbjuder kvalificerad skatteplanering och rådgivning – både vad gäller företagsbeskattning och privat.

LÄS MER >

Redovisning & Bokföring

Hos oss får du kompetent hjälp med redovisning, ekonomistyrning, bokföring, skattedeklaration, företagsanalys och frågor rörande bolagsverk.

LÄS MER >
 

Revision

Vi kan tillhandahålla en godkänd och auktoriserad revisor som fungerar som samtalspartner och hjälper dig att utveckla ditt företag och affärsidé på lång sikt.

LÄS MER >
 

Löneadministration

Lönehantering kräver kunskap i olika kollektivavtal och avtalsrätt. Vi hjälper dig med löpande löneredovisningar, löneutbetalningar, pensionsförsäkringar, kontrolluppgifter och annat som rör löner.

LÄS MER >
 

Företagsanalys & Finansiering

Vi tar fram rutiner som underlättar arbetet med företagets ekonomi på många plan. Vi ger förslag på lösningar för bättre likviditet och högre avkastning och skapar underlag för bättre beslutsfattande.

LÄS MER >
 

Likvidation

Vi tar hand om hela processen när bolag ska likvideras. Vi sköter kommunikation med aktieägarna, avveckling av tillgångar och skulder, upprättandet dokumentation och slutredovisning.

LÄS MER >
 

Familjeföretag

Behöver ni hjälp med ekonomiska frågor i familjeföretag? Vi kan hjälpa till i företagets alla olika skeden – vid bildandet, frågor om delägarskap, omstrukturering, fusioner, försäljning, avveckling och mycket mer..

LÄS MER >

Startup

Som ny företagare är det ofta svårt att själv ha koll på hur bokföring och olika skatter ska hanteras. Siktar du på snabb tillväxt är det bättre att låta oss ta hand om det och själv fokusera på din affärsidé.

LÄS MER >

Brf

Add&Subtract erbjuder sedan många år paketlösningar för ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar. Vi kan med andra ord stötta er med allt som har med redovisning och bokföring att göra, så ni kan fokusera på annat.

LÄS MER >