Arkiv: Nyhet

Bolag som brottsverktyg

Brottsförebyggande rådet (Brå) har för att stärka det brottsbekämpande arbetet fått i uppdrag av regeringen att studera hur bolag används som brottsverktyg av aktörer i den kriminella miljö.

NatSam2030

Nationella samordnaren för Agenda 2030 (NatSam 2030) har överlämnat slutredovisning av uppdrag att koordinera och stödja regeringen i genomförandet av Agenda 2030/FN:s globala mål.

Ökad orderingång

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om ökad produktion inom näringslivet i februari 2024 jämfört med januari 2024, men en minskning med 0,8 % jämfört med februari 2023.

BNP

Statistikmyndigheten (SCB) publicerar BNP-indikatorns preliminära sammanställning som visar att Sveriges BNP ökade med 0,1% i februari, säsongrensat och jämfört med föregående månad.

Arbetslöshetsnivå

Statistikmyndigheten rapporterar om närmare 355 000 personer inskrivna som arbetslösa i mars, ca 19 000 personer fler jämfört med ett år tillbaka, motsvarande en arbetslöshet på totalt 6,7 %.

Förenklingsråd

Regeringen inrättar ett Förenklingsråd för att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader med uppgift att bl.a. föreslå hur befintliga svenska regelverk kan bli lättare följa.

Industrins orderingång

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att industrins totala orderingång ökade med 4,6 % i februari 2024 jämfört med januari, men minskade mot föregående år med 3,5 %.

Bolagsverkets roll

Bolagsverket får från och med den 1 april 2024 en tydligare roll att kontrollera att uppgifterna i deras register är korrekta och motverka att felaktiga uppgifter registreras.

Handelsnetto

Statistikmyndigheten rapporterar att varuexporten uppgick under februari 2024 till 171,8 mdkr kronor och varuimporten till 162,5 mdkr. Det ger ett handelsnetto på 9,3 mdkr.

VAB fördelning

Försäkringskassans analys visar att kvinnor tar ett större ansvar för att vårda sjuka barn men ju fler dagar föräldrar vabbar desto mer delar de på ansvaret.