Preskription av fordran på grund av borgen

Huvudregeln är att om en gäldenärs skuld preskriberas, så preskriberas också borgensmannens åtagande att betala skulden. Högsta domstolen har i ett beslut konstaterat att det gäller även när gäldenären är ett aktiebolag som har upplösts efter en underskottskonkurs.

Läs mer

Inlägget Preskription av fordran på grund av borgen dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se