Högre pensionsålder

Åldersgränsen för tidigaste uttag av inkomstgrundad ålderspension höjas från 62 till 63 år 2023. Åldersgränserna ska knytas till den så kallade riktåldern för pension som ska börja användas 2026.