Resultatet från 2019 års Pris- och löneenkät

Nu är Srf konsulternas Pris- och löneenkät för 2019 sammanställd och vi har ett resultat. Resultatet utgör ett värdeskapande verktyg som tydligt visar hur priser, löner och andra viktiga förhållanden utvecklas i redovisnings- och lönebranschen. Denna gång deltog fler än 600 verksamheter, vilket ger ett mycket bra underlag att bygga statistiken på.

Srf Pris- och löneenkät genomförs vart annat år och är den i särklass mest efterfrågade av våra undersökningar. Under hösten hör många av sig och frågar efter den inför stundande lönesamtal, verksamhetsplanering och liknande aktiviteter.

Allt eftersom vår bransch utvecklas justeras även frågeställningarna i enkäten. I år har vi därför en del nya siffror att presentera. Dels har vi jämfört lönelägena inom outsourcing (byråverksamhet) respektive inhouseanställda (löneavdelning) i löneyrket. Vi har också fått fram statistik om prissättning avseende fast pris kontra rörligt i redovisningsbranschen. Resultaten från årets enkät visar både traditionella mönster och intressanta strukturer som kommer att påverka den fortsatta utvecklingen.


Zennie Sjölund och Mikael Carlson

Priser

De flesta byråer debiterar fortfarande pris per timme. Här ser vi att trenden fortsätter med prisökningar på 4-6 % över samtliga områden, och utvecklingen är relativt likartad över hela landet. Grunden i prisökningen kommer sannolikt från ökade egna kostnader för löner till medarbetare som följer ungefär samma utveckling.

– En intressant observation är att prisökningen på löpande redovisning ligger på 5-7 % då detta är en av de mest utsatta tjänsterna för konkurrensen från digitalisering. Jämför man med prisökningen på ekonomisk rådgivning ligger den lägre, trots att detta är de tjänster som förväntas vara byråns viktigaste intäkter i framtiden. Här finns sannolikt ett större utrymme för att höja priserna framgent och vi vet från den studie som Svenskt Kvalitetsindex nyligen genomförde att kunderna är mycket nöjda med redovisningskonsulternas arbete, vilket borde kunna översättas till högre priser på de viktiga rådgivningstjänsterna som idag ligger så lågt som ett snitt på 800-900 kr, säger Mikael Carlson, branschansvarig redovisning hos Srf konsulterna.

– Det har skett en större ökning på senare år gällande priset på löneadministration vilket kan vara en effekt av att lön har blivit ett fokusområde i branschen. Utvecklingen inom löneområdet med exempelvis arbetsgivardeklaration på individnivå, AGI, kommer säkerligen att fortsätta påverka prissättningen. Att använda differentierad prissättning för att styra löneprocessen och deadlines kan också bli en framgångsfaktor, vilket ska bli intressant att se om fler företag kommer att använda sig av, säger Zennie Sjölund, Srf konsulternas branschansvarig lön.

Löner

Löneutvecklingen i branschen är relativt måttfull, och ligger i snitt på en ökning med 4-5 % per år. Det finns inga markanta skillnader mellan storstad och landsort för konsulter utan auktorisation, men för Auktoriserade redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter är löneläget tydligt högre i storstadsregioner.

– Bristen på kvalificerad arbetskraft gynnar löneläget för redovisningskonsulter med auktorisation, men den totala lönenivån bromsas något av att priset mot kund för det arbete som utförs inte har ökat i så stor utsträckning. För att höja lönenivån i branschen är det därför viktigt att öka andelen rådgivningstjänster samt se över prismodellen för dessa tjänster, säger Mikael Carlson.

– Vi ser att auktorisationen lyfter lönerna även i lönebranschen och det är mycket intressant att inhouse i genomsnitt ligger på ett högre löneläge än outsourcing, i hela landet. En Auktoriserad Lönekonsult är eftertraktad, det blir tydligt när löneläget till och med är högre än för en Auktoriserad Redovisningskonsult. Med den efterfrågan som finns, särskilt kring de lönecentrum som finns i Sverige, så vet vi att det är svårt att anställa lönekompetens. Därför har alla som kan lön på olika nivåer bra förutsättningar för anställning. Och där är det viktigt att det sker en sund löneutveckling, så att det inte blir en inflation i lönesättningen. Det gynnar inte branschen på sikt, säger Zennie Sjölund.

Debiteringsgrad

Debiteringsgraden ligger normalt relativt högt i branschen och hamnar ofta mellan 80-85 %. I det avseendet är detta inget trendbrott för så har det varit i de senaste undersökningarna också. Vad som däremot överraskar något är att debiteringsgraden för byråledare uppvisar ett trendbrott genom att generellt öka med 5 % från 70-75 % till 80-85 %. Detta tyder på att byråledarna deltar i produktionen i större utsträckning än tidigare.

– Trendbrottet är intressant, men oroar samtidigt något, eftersom en bransch i omställning ofta kräver tydligare ledarskap än en stabil bransch, och att då byråledarna istället fokuserar på produktion kan få negativa effekter på längre sikt om denna trend fortsätter, säger Mikael Carlson.

– Det kan även handla om att vi får fler mindre företag, som en effekt av den förändring som sker i branschen när exempelvis större byråer växer genom uppköp och vi ser fler Startup i branschen. Det medför en större polarisering av företagens storlek och i en mindre verksamhet blir byråledaren ofta mer operativ, menar Zennie Sjölund.

Kundstruktur

Redovisnings- och lönekonsulter har hög arbetsbelastning. Av undersökningen framgår att det är vanligt att varje redovisningskonsult ansvarar för 25-30 kunder. Det i sin tur skapar inlåsningseffekter mot nya tjänster eftersom bristen på tid inte möjliggör analys av kundernas situation och utveckling löpande. Underlag som behövs för att ge rådgivning till sina kunder.

– Många byråer skulle tjäna på att löpande analysera sin kundstock och utvärdera vilka kunder som har störst potential att utvecklas för att starta en tätare dialog med dem. Vi har starka kundrelationer som ger en bra utgångspunkt, men vi måste utnyttja det bättre för att öka lönsamheten både för kundföretagen och vår egen bransch, säger Mikael Carlson.

– Även om antalet kunder givetvis påverkar så är det inte avgörande för lönekonsulterna utan komplexiteten i löneuppdragen ligger i förutsättningarna såsom bransch och kollektivavtal. Och blir det fel så blir det kostsamt på många sätt, så här gäller det att ha rätt kompetens för att kunna utveckla löneprocessen och skapa mervärde genom rådgivning, avslutar Zennie Sjölund.

Ta del av resultatet från Srf Pris- och löneenkät 2019 här >> (inloggning krävs)

Inlägget Resultatet från 2019 års Pris- och löneenkät dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se