Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan

I en lagrådsremiss föreslås att det genom ändringar i plan- och bygglagen införs ett system med avgiftsreduktion när tidsfrister för beslut i ärenden om lov och förhandsbesked samt startbesked efter anmälan överskrids.

Läs mer

Inlägget Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se